پرداخت شهریه

به صفحه پرداخت آنلاین شهریه دبیرستان تمام هوشمند کوشیار خوش آمدید.

برای پرداخت تمامی فیلد ها را پر کنید (فیلد ایمیل اختیاری است)

**در انتها از رسید عکس گرفته و برای مدیریت دبیرستان ارسال نمایید.

[فیلد های نام و نام خانوادگی و موبایل را لطفا به صورت صحیح وارد کنید!! ]

فهرست